Osnovana Sekcija RČUO

Štampa
Datum kreiranja 12 mart 2015

Na osnovu čl.10 Pravila o radu Ogranka Advokatske komore Vojvodine u Pančevu, Izvršni odbor Ogranka na sednici održanoj 12.3.2015.god. donosi sledeću:

O D L U K U

Na osnovu akta o osnivanju Sekcije  ranijih članova Upravnih odbora AKS i AKV od 22.12.2014. godine na osnovu čl. 20 Pravila o radu Ogranka, Izvršni odbor Ogranka Advokatske komore Vojvodine u Pančevu na svojoj sednici održanoj 12.3.2015. godine potvrđuje osnivanje Sekcije ranijih članova Upravnih odbora AKS i AKV  u skladu sa Osvinačkim aktom koji je dostavljen Izvršnom odboru Ogranka ,a koji je u skladu sa Statutom AKV i Pravila o radu Ogranka.

Danom donošenja ove Odluke smatra se da je osnovana Sekcija  ranijih članova Upravnih odbora AKS i AKV

U skladu sa ovom odlukom na sednici Izvršnog odbora Ogranka i Skupštine Ogranka pozivati ovlašćeno lice Sekcije, dok svi ostali članovi Sekcije , kao i svi ostali članovi Ogranka imaju pravo prisustva bez upućivanja posebnog poziva.


U Pančevu 12.3.2015.

ZA IO OGRANKA
    Predsednik,
Reža Slobodan