PREPORUKE ZA RAD SUDOVA I JAVNIH TUZILASTAVA ZA VREME VANREDNOG STANJA

Štampa
Datum kreiranja 21 mart 2020

Klikom na link možete preuzeti PREPORUKE ZA RAD SUDOVA I JAVNIH TUŽILAŠTAVA ZA VREME VANREDNOG STANJA.

Zahtev za plaćanje naknade za pruženu besplatnu pravnu pomoć

Štampa
Datum kreiranja 06 februar 2020

Obaveštavamo sve advokate koji se nalaze na Listi pružalaca besplatne pravne pomoći, a koji su postavljeni rešenjem Gradske uprave Grada Pančeva za zastupanje, da prilikom dostavljanja troškovnika prilože i ZAHTEV ZA PLAĆANJE NAKNADE ZA PRUŽENU BESPLATNU PRAVNU POMOĆ.

Zahtev možete preuzeti klikom OVDE.

Pozivni centar Advokatke komore Srbije

Štampa
Datum kreiranja 15 februar 2019

Poštovane kolege,

Obaveštavamo vas da će od ponedeljka 18. februara 2019, od 7:00 časova,  početi sa radom kol centar Advokatske komore Srbije.

Broj telefona kol centra Advokatske komore Srbije za dodeljivanje branilaca po službenoj dužnosti je 011/402-20-30. Više informacija možete pročitati u prilogu.

Kol Centar Advokatke Komore Srbije

Dežurni telefoni Ogranka Pančevo

Štampa
Datum kreiranja 30 jun 2018

Poštovane  kolege, 

Obaveštavamo  vas  da  će  se  počev od  02. jula 2018. primenjivati Odluke Izvršnog odbora OP (koje se nalaze u prilogu). Ogranak AKV u Pančevu organizuje određivanje branilaca i zastupnika po službenoj dužnosti pred nadležnim sudovima, tužilaštvima, poreskim upravama, policijskim upravama i stanicama, centrima za socijalni rad i drugim organima gde je to zakonskim propisima predviđeno, na teritoriji Višeg suda u Pančevu. 

Zahtevi za postavljanje advokata će se primati putem dežurnih telefona i to:

- od 08:00  do 15:00 časova na broj 065/555-666-8 (tehničko lice Ogranka Pančevo)
- od 15:00 do 08:00 časova na broj 066/666-555-6 (dežurni advokat)


PREUZMI DOKUMENT - ODLUKA 1
PREUZMI DOKUMENT - ODLUKA 2

Ogranak Pančevo

Poziv za dostavljanje predloga kandidata

Štampa
Datum kreiranja 13 novembar 2015

Upravni odbor AK Vojvodine na sednici održanoj 06.11.2015. doneo je odluku kojom se ogranci pozivaju da dostave svoje predloge kandidata za predstavnike AK Vojvodine u organima AK Srbije.

U prilogu možete preuzeti:

- dopis predsednicima ogranaka sa pozivom za dostavljanje predloga kandidata za predstavnike AK Vojvodine u AK Srbije
- kriterijumi za kandidovanje
- spisak predstavnika AK Vojvodine u AK Srbije trenutno

 

 

 

Osnovana Sekcija RČUO

Štampa
Datum kreiranja 12 mart 2015

Na osnovu čl.10 Pravila o radu Ogranka Advokatske komore Vojvodine u Pančevu, Izvršni odbor Ogranka na sednici održanoj 12.3.2015.god. donosi sledeću:

O D L U K U

Na osnovu akta o osnivanju Sekcije  ranijih članova Upravnih odbora AKS i AKV od 22.12.2014. godine na osnovu čl. 20 Pravila o radu Ogranka, Izvršni odbor Ogranka Advokatske komore Vojvodine u Pančevu na svojoj sednici održanoj 12.3.2015. godine potvrđuje osnivanje Sekcije ranijih članova Upravnih odbora AKS i AKV  u skladu sa Osvinačkim aktom koji je dostavljen Izvršnom odboru Ogranka ,a koji je u skladu sa Statutom AKV i Pravila o radu Ogranka.

Danom donošenja ove Odluke smatra se da je osnovana Sekcija  ranijih članova Upravnih odbora AKS i AKV

U skladu sa ovom odlukom na sednici Izvršnog odbora Ogranka i Skupštine Ogranka pozivati ovlašćeno lice Sekcije, dok svi ostali članovi Sekcije , kao i svi ostali članovi Ogranka imaju pravo prisustva bez upućivanja posebnog poziva.


U Pančevu 12.3.2015.

ZA IO OGRANKA
    Predsednik,
Reža Slobodan

Javna rasprava o Prednacrtu Građanskog zakonika

Štampa
Datum kreiranja 12 novembar 2014

Poštovani predsednici ogranaka AK Vojvodine,

u skladu sa odlukom AKV da se u okviru AKV organizuje javna rasprava o Prednacrtu Građanskog zakonika, predlažem da u roku od 3 dana formirate ekipe advokata koje bi učestvovale u prezentaciji stavova AK u odnosu na ponuđeni tekst Prednacrta.

Ideja je da se javna rasprava odvija u okviru svakog Ogranka putem organizovanja, u ovom trenutku neopredeljenog broja katedri, koje se pripremaju od kolega iz Ogranka, a kojima se priključuju i kolege koje po istim pitanjima rade u AKV.

Aktivnosti bi otpočele jednom zajedničkom Katedrom na koju bi bili pozvani prof.dr Slobodan Orlić koji bi govorio uopšte o ideji za sačinjavanje GZ i predsednik AKS Dragoljub Đorđević, koji je bio član radne grupe, koji bi govorio o stavovima advokature koji su prezentirani u toku rada radne grupe.

Predlažem da se formiraju ekipe advokata na sledeći način:
- za oblast Opšti deo GZ ekipa od 3 advokata
- za oblast Porodični odnosi ekipa od 3 advokata
- za oblast Nasleđivanje ekipa od 3 advokata
- za oblast Obligacioni odnosi 3 ekipe od po 3 advokata.
 
Molimo vas da u predloženom roku dostavite podatke o članovima ekipa, kako bi sve ekipe mogle da održe zajednički sastanak sa ciljem ujednačavanja prezentacije stavova advokature.
 
U Novom Sadu,

Sa poštovanjem
Predsednik
Advokatske komore Vojvodine
Srđan Sikimić

 
NAPOMENA:
Do sada su se AKV prijavili iz Ogranka Subotica koleginice Poljaković Mira i Poljaković Dafne Gordana, a iz Ogranka Sr.Mitrovica koleginice Josimović Mirjana i mr Josimović Ž. Milica.